Show all tournaments

daiikkaikiseisen

Tournament Info

Tournament organizer: yakitoribento (2149) ☗1☗6☗8
Tournament format:  Round-robin
Displayed time zone: Japan
Tournament period: 2018-10-22 11:00 ~ 2023-05-03 11:00 Ended
Game rule: Even game, Non-rated (0 min + 60 sec)
Game room host plays: Sente or gote (random)
URL to this tournament: https://system.81dojo.com/en/tournaments/449
Diagram embed tag: <iframe src="https://system.81dojo.com/en/tournaments/449/iframe">

Table

#Player12345678910111213141516171819202122232425Pts.Info
1 TomyShot15 (2243) 20
2 mizomizo (2231) 21
3 yakitoribento (2149) 17
4 abc0 (2245) 12
5 nabla8 (1958) 4
6 Hornet1119 (1460) 5
7 1d9546 (1424) 7
8 kei2000 (1273) 6
9 cliffvine (1993) -3
10 kayblis1 (1339) -1
11 yakitori (1789) 3
12 oleg (1804) 1
13 takakun2 (1710) 2
14 meisei (1240) 0
15 Ryukeisoma (1231) 0
16 thiiii (1817) --1
17 Prince24 (899) 0
18 ikkun2009 (1534) 0
19 KentoItagaki (865) 1
20 ponkame (1810) 1
21 tegoi (1511) 1
22 kashiwa55 (2100) 1
23 miramira (1680) 0
24 harumogu (2087) 0
25 KeroGreen (1541) 0

Recent gamesSee all

2020-01-18TomyShot15 ○ - ● takakun2KifuGame
2019-12-14TomyShot15 ○ - ● kei2000KifuGame
2019-09-13kashiwa55 ● - ○ yakitoribentoKifuGame
2019-07-14mizomizo ○ - ● ponkameKifuGame
2019-07-12mizomizo ○ - ● takakun2KifuGame

Description

総当たり
自爆はなし
楽しんで指しましょう

This is 81Dojo's web system for account and data management. The entrance to the shogi app can be found in the main site at https://81dojo.com.